Pendla/busskort

Till dig som har rätt till busskort

För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor i lag (1991:1110) 2 §. För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Gymnasieelever folkbokförda i Bollnäs kommun, som har en färdväg på minst 6 km mellan bostad och skola, kan efter ansökan tilldelas en skolbiljett för dagliga resor under förutsättning att inte inackorderingstillägg utbetalas. Ansökan kan hämtas på Bollnäs kommuns hemsida, eller här under fliken Elevinfo > Dokument och länkar. Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga gång-, cykel- eller bilväg som är naturlig och rimlig att använda.

Erhållen skolbiljett behålls under hela gymnasietiden, ny ansökan ska lämnas in för varje läsår och om ansökan beviljas aktiveras biljetten. Elever som börjar årskurs 2 eller 3 ska lämna in ansökan senast 31 maj och elever som börjar årskurs 1 senast 15 juli. Elever folkbokförda på annan ort vänder sig till sin hemkommun.

Biljetten gäller under skolans läsdagar med påstigning fram till kl 18.00.

Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex) gäller även ovarsamt hanterad biljett.